Blog Analityczny. Narzędzia. Techniki. Rozwiązania Analityczne.

Analiza marketingowa. Wyliczenie wartości ARPU z wykorzystaniem Pandas

08.2022 | Pandas | Analiza biznesowa | ARPU

ARPU to wskaźnik określający średni przychód na jednostkę np. miesięczny przychód na jednego użytkownika.

Wskaźnik wyliczamy w sposób następujący:

ARPU = total revenue / total number of customers in that duration

Przy czym:

  • total revenue wyliczamy dla określonego przedziału czasu np. miesiąc, rok
  • total number of customers wyliczamy dla tego samego przedziału czasu co wartość przychodu

W poniższym arkuszu prezentujemy sposób wyliczenia ARPU dla następujących przypadków:

  • Case 1. Wyliczenie ARPU w całym badanym okresie
  • Case 2. ARPU wyliczone dla kolejnych miesięcy
  • Case 3. Wyliczamy wartość ARPU dla każdego miesiąca i obrazujemy na wykresie
  • Case 4. Wyliczamy wartość ARPU dla każdego użytkownika per miesiąc

W obliczeniach wykorzystaliśmy:

  • .groupby() - grupowanie wartości wg określonej kolumny
  • .nunique() - operowanie na wartościach unikalnych
  • .sum() - suma dla danej kolumny
  • .plot() - nakreślenie wykresu
Pełny arkusz z wyliczeniami

Dane do wyliczeń pochodzą z następującej lokalizacji: Kaggle.com.

Uwaga: w arkuszu większy nacisk kładziemy na wyliczenie, niż poprawność / sens biznesowy np. z uwagi na dane edukacyjne